top of page
ashley-batz-betmVWGYcLY-unsplash.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Cocon Coaching is opgericht door Margot Verhagen en richt zich op de doelgroep kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. 
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 

2. Definities
a. Opdrachtnemer; Cocon Coaching
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt of coachee.
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

3.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Cocon Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Cocon Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Privacy
Cocon Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. 
Voor overleg met derden in het belang van de volwassene of het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd, voor het kind zal dit zijn aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf.  Cocon Coaching streeft er naar informatie ten aanzien van de kinderbegeleiding zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. 

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de coachee dan wel de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Uw privacy: wanneer u de internetsite bezoekt kan Cocon Coaching persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Cocon Coaching zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Uw gegevens gebruikt Cocon Coaching voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het uitvoeren van voor u te verrichten werkzaamheden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Cocon Coaching zorgvuldig te werk. Cocon Coaching gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Cocon Coaching jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. 

Cocon Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Cocon Coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Cocon Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cocon Coaching. 
Vergoeding aan de coachee of directe verwanten kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Cocon Coaching.
De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

7a. Aansprakelijkheid Website
Hoewel Cocon Coaching zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Cocon Coaching wijst  uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Cocon Coaching zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. 
Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Cocon Coaching verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Cocon Coaching geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. 

8. Regels rondom een afspraak
Volwassenenbegeleiding:
Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.
Kinderbegeleiding:
U dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Voorafgaand aan de sessie wordt met u een tijdstip afgesproken wanneer u uw kind weer kunt ophalen.
Aan het einde van een coaching sessie zal ik kort met u bespreken waaraan uw kind en ik samen hebben gewerkt, echter uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf.
Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

9. Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van de coachee of ouders van het kind, kan de coach school of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. huisarts, school e.d.) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Cocon Coaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd

.

10. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de coach. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in euro’s. Tarieven zijn inclusief BTW.

11. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient bij voorafgaand van de sessie voldaan te zijn.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Cocon Coaching een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Cocon Coaching gerechtigd om administratiekosten (12,50 euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 1,5% rente per maand in rekening gebracht. Cocon Coaching is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

12. Verhindering:
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend. Bij ziekte is overleg mogelijk.
Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch. U kunt bellen naar: 06-12916466

13. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de standplaats van de opdrachtnemer bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

15. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

16. Gelinkte internetsites 
Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Cocon Coaching wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Cocon Coaching aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites wordt gepubliceerd waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Cocon Coaching draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Coachpraktijk Veerkracht aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Coachpraktijk Veerkracht behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

17. Auteursrecht 

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Cocon Coaching of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Cocon Coaching. 

18. Handelsmerken, service-merken en logo's 

Het gebruiksrecht van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van Cocon Coaching voorkomen, berust bij Cocon Coaching. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cocon Coaching.

bottom of page